August 8, 2022

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

Az RTOC 2017-es püspöki zsinatának határozata a Világi Ökumenikus Ortodoxia szentségeivel, a „ciprianizmus” ekleziológiai eretnekségével és a „szerganizmus” eretnekségének anathemizálásával kapcsolatos dogmatikus kérdésekben. Determination of the RTOC concerning “World Orthodoxy” and Sergianism in Hungarian

4 min read
RTOC Russian True Orthodox Church

RTOC Russian True Orthodox Church

Az RTOC 2017-es püspöki zsinatának határozata a Világi Ökumenikus Ortodoxia szentségeivel, a „ciprianizmus” ekleziológiai eretnekségével és a „szerganizmus” eretnekségének anathemizálásával kapcsolatos dogmatikus kérdésekben. Az Orosz Igaz Ortodox Egyház püspökeinek második zsinata (Sobor) mind a kanonicitás, mind a hitvallás szempontjából a teljes folytonosságot tanúsítja az első szent zsinat 2008-ban meghozott döntéseivel kapcsolatban. Konkrétan a zsinat megerősíti a határozatok legfontosabbikát – „Az Orosz Igaz Ortodox Egyház hitvallására és egyházi alapjaira vonatkozóan”, amely kimondja: „Az Orosz Igaz Ortodox Egyház a patrisztikus tanításokat követve meghatározza, hogy a hivatalos világi ortodoxia eltávolodott Krisztus Egyházától és szentségei nem hatékonyak az üdvösség szempontjából.” A zsinatok közötti időszakban az egyház néhányan a papja, akik elkötelezettek a ciprianizmus eretneksége iránt, megpróbálták újra értelmezni az Orosz Igaz Ortodox Egyház kapcsolatát az ökumenisták szentségeivel kapcsolatban, és lealacsonyítani a ROCOR 1983-as püspöki zsinatának az ökumenizmusról szóló anatémájának jelentőségét és hatékonyságát. Emiatt a püspöki zsinat hangsúlyozza, hogy a „hatástalan” kifejezést a 2008. évi zsinat fenti meghatározásában szigorúan úgy kell értelmezni, mint „érvénytelen a beteljesülésében.” Az óropósi Ciprián metropolita tanításainak alapos vizsgálata után, melyet az „ekkleziológia tézisében” ismertetett*, az Orosz Igazi Ortodox Egyház püspökeinek zsinata kijelenti, hogy a ciprianizmust ekkleziológia eretnekségnek tekinti, amely az ökumenizmus anatémája alá tartozik, amelyet az ROCOR püspöki zsinata adott ki 1983-ban, amelyet később a ROCOR püspöki zsinataa megerősített 1998-ban. Ez egyben az Orosz Igaz Ortodox Egyház dogmatikus meghatározása is (egyetértésben a 2008-as Szent Zsinat meghatározásával:« Az Orosz Igaz Ortodox Egyház hitvallására és ekkleziológiai alapjaira vonatkozóan). A püspöki zsinat elemezte az Igaz Ortodox Egyházak más juriszdikcióinak állásfoglalását ezen eretnekséggel kapcsolatban, és megállapította, hogy ez a rejtett ökumenizmus – kripto-ökumenizmus – hamis tanítása. Ami a 2015–2016-os időszakban zajló, a szkizmatikus papsággal és az általuk vezetett laikusokkal kapcsolatos vitákat illeti, az RTOC püspöki zsinata kötelességének érzi azt, hogy kijelentse: ez a szkizmus e bukott papságnak és az őket követõ laikusoknak a ciprianizmus eretnekségéhez való kötödésén alapult. Legfontosabb vitapontjaik a következőek voltak: a 2008-as Szent Zsinat határozatának – „Az Orosz Igaz Ortodox Egyház hitvallására és ekkleziológiai alapjaira vonatkozóan”, megtagadása a Moszkvai Patriarchátus és a „világi ortodoxia” elismeréseként a Krisztus egyháza a kegyelemtől megfosztott szentségeikkel, megtagadták az anatéma tekintetében az ortodox tanítás elismerését és megtagadták a ciprianizmus eretnekségének elismerését. Saját tanúvallomásaik szerint nem voltak képesek legyőzni azt a kísértést, hogy felszentelésüket valódinak tekintsék, bár azt a moszkvai patriarchátus eretnek püspökeitől kapták (amely az ökumenikus mozgalom egyik vezetője). Emiatt a püspöki zsinatnak kötelessége mindenkit emlékeztetni arra, hogy a Moszkvai Patriarchátus papjainak a ROCOR-ba és az RTOC-ba történő befogadása mindig pusztán ekonomia alapján történt, ahol a befogadott személynek őszinte bűnbánatot kellett tanusítania amiatt, hogy a Moszkvai Patriarchátus hamis hierarcháitól fogadtak el ordinációt. A zsinat megerősíti, hogy az Orosz Egyház újmártírjainak és hitvallóinak áldozathozatala (podvig) és tanúságtétele átfogóan és teljes mértékben elítéli a szergianizmus eretnekségét, elismerve, hogy tanításként – ez egy istentelen, Isten-gyűlölő világi hatalom eretneksége; az Antikrisztus támogatásaként – ez olyan, mint Júdás Krisztus árulása és Szentlélek káromlása; egyházi hatalomként – ez az Orosz Ortodox Egyház neo-renovációs szkizmája. A Moszkvai Patriarchátustól áttért személyeknek a szergianizmus befolyása alóli végleges felszabadításához elengedhetetlen, hogy a Moszkvai Patriarchátus ellen egy határozott anatémát hirdessünk ki, mint gyógyszert, amely teljes mértékben megszabadítja a lelket az eretnekségtől. A püspöki zsinat egy külön kinevezett klérusi bizottságot bízott meg ennek az anatémának a megfogalmazásával, amelyet a következő püspöki zsinaton jóvá kell majd hagyni és be kell építeni azon papok „befogadási rítusába”, akik a Moszkvai Patriarchátustól jelentkeznek az Orosz Igaz Ortodox Egyház-hoz.*Metropolitan Cyprian of Oropos “Ecclesiological Thesis, or an Outline of the Doctrine of the Church for the Orthodox, opposing the heresy of Ecumenism.”ReplyForward

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.