July 24, 2024

True Orthodox Diocese of Western Europe

Russian True Orthodox Church (RTOC)

DE WERELD IS GEK

11 min read

door aartsbisschop Averky

Er komt een tijd dat mensen zich als gekken gaan gedragen, en tegen hem die dat niet doet, zullen ze zeggen: je gedraagt je als een gek omdat je niet bent zoals wij.”

Dat zegt een van de zeer oude voorspellingen over wat er kort voor het einde van de wereld op aarde zal gebeuren.

Veel oude profetieën zijn uitgekomen en komen nog steeds voor onze ogen uit. Komt deze profetie ook al niet uit?

Wat er nu in de wereld gebeurt, kan immers niet anders worden verklaard dan met een willekeurige, massale waanzin, waarvan er maar heel weinig vrij zijn.
En dat is op alle gebieden van het moderne leven, dat ver is afgedwaald van het gezond verstand, met een volledige schending van de rede die God aan de mens heeft gegeven, in tegenstelling tot de waanzinnige, irrationele wezens.
Zo is het in het persoonlijke leven, – familie, sociaal, politiek, openbaar en zelfs in het religieuze en kerkelijke leven.

Alles is op zijn kop gezet.

Zwart wordt wit genoemd, wit – zwart,

licht wordt duisternis genoemd,

en de duisternis – licht,

de waarheid wordt een leugen genoemd, en de leugen – de waarheid,
goed wordt slecht genoemd, en kwaad – goed …

En dit is niet wordt alleen gedaan door de expliciete en openlijke atheïsten die zichzelf communisten noemen, in wie veel naïeve mensen de neiging hebben om in hen, het belangrijkste en bijna het enige kwaad, van het moderne leven te zien.

Nee! Niet inferieur aan hen in hun ware waanzin, zijn andere mensen.
 Ook in  het tegenovergestelde kamp, de “anti-communisten”, wensen om gered te worden van deze gekke wereld.
Hypocrisie, valsheid, bedrog en manipulatie zijn een epidemie geworden, die nu grote massa’s gestoorde mensen heeft besmet; en geloven in hun eerlijkheid en oprechtheid is in de meeste gevallen onmogelijk, omdat ze het ene zeggen en het andere doen, vaak precies het tegenovergestelde.

Door dit te zeggen, vermijden we bewust bepaalde ontelbare feiten te noemen.
Omdat deze feiten bij iedereen min of meer bekend zijn, wekken ze vaak een tegenovergestelde beoordeling op, juist omdat de meeste mensen tegenwoordig in een razernij zijn, hun verstand verloren, het gewone verstand, en worden niet in staat gesteld een eerlijke beoordeling te krijgen van wat er gebeurt. Ze beoordelen alles met vooringenomenheid, vanuit hun eigen gezichtspunt volledig afhankelijk van hun geestelijk ziekelijke gezindheid.
Het leven, dat met de dag onheilspellender en somberder wordt, getuigt van de juistheid van onze uitspraken, evenals van het feit dat alle oude profetieën nu met verbazingwekkende precisie uitkomen, in de ruimste zin van het woord, voor onze ogen.
Ogen, voor degenen die het nog kunnen zien, die nog niet gek zijn, – nog niet met schuim op de mond van een uitzinnige woestheid – niet proberen aan te dringen dat alles in de wereld goed gaat, alles gaat heel normaal en natuurlijk, zoals gewoonlijk, op het pad van onmiskenbare “vooruitgang”.
En inderdaad, veel van die werkelijk verblinde gekken proberen ons ervan te overtuigen dat wij de gekken zijn, niet zij!

De jeugd van vandaag… Een verbazingwekkend ongehoord heid,  morele laksheid, gebrek aan manieren, onbeschaamdheid, grofheid, lompheid, een totale minachting voor het gezag van ouderen… Ouders wordt het recht ontnomen om hun koppige, ongehoorzame kinderen te straffen. ..

Laten we beginnen met de toekomst van de mensheid – met jonge mensen.
Immers, waar is de jeugd van tegenwoordig terecht gekomen – door bevelen “van bovenaf” beroofd van religieuze of zelfs morele opvoeding!

Een verbazingwekkende, ongehoorde morele laksheid, gebrek aan manieren, onbeschaamdheid, grofheid, lompheid, een totale minachting voor het gezag van ouderen (ouderen in leeftijd) en superieuren, drugsverslaving, schaamteloze losbandigheid, het plegen van misdaden in de eerste jaren van de kindertijd, deelname aan allerlei vormen van rebellie, vandalisme, brandstichting, verkrachting, plunderingen en moorden, zelfs tegen hun eigen familieleden.

Tegelijkertijd wordt er niets gedaan om dit te stoppen of te onderdrukken – geen beteugeling, geen straffen – alsof dit alles volkomen geoorloofd is, een vanzelfsprekendheid in de natuurlijke gang van zaken.
Ze overtuigen zichzelf zelfs dat “jonge mensen niet mogen worden lastiggevallen” – dit alles kan worden verdragen en getolereerd onder de naam “vrijheid” en “grondwet”.

Ouders wordt het recht ontnomen om hun koppige, ongehoorzame kinderen te straffen, en ouders kunnen zelf worden gestraft voor het uitoefenen van hun natuurlijke ouderlijk gezag over hun kinderen.
Is deze stemming van de huidige jeugd en houding ten opzichte van de “powers that be” ooit in het verleden voorgekomen, en kan het als normaal worden beschouwd?

Zijn degenen die dit zo lichtvaardig toelaten niet gek?

En wat gebeurt er nu met het gezinsleven, dat in feite bijna ophoudt te bestaan, want het is verdrongen en vervangen door het zogenaamde, “vrije liefde” die zo velen nu openlijk prijzen en uitdragen?

Kinderen krijgen en er speciaal voor zorgen ze op te voeden, wil bijna niemand dit nu doen, behalve als het mogelijk is om voor elk kind dat ze hebben een uitkering te krijgen. Echtscheidingen worden nu vrij gemakkelijk en snel verleend. Velen wisselen herhaaldelijk van man en vrouw, gebukt onder eentonigheid, of ze vinden hun ‘entertainment’ aan de kant.

God zegende en de kerk zegende het gezinsleven, wordt tegenwoordig spontaan vervangen door tijdelijke, louter dierlijke samenlevingen, en officieel gelegaliseerde abortus heeft het gemakkelijker gemaakt, waardoor de noodzaak om voor kinderen te zorgen wegvalt.
Waar en wanneer waren er zulke angstaanjagende dimensies als nu?

En dit is duidelijk onder auspiciën van de “hogere machten”, door degenen die aan de macht zijn!

En hoe vaak en gemakkelijk gebeurt het nu dat een man zijn vrouw en kinderen vermoordt of een vrouw haar man vermoordt en kinderen of kinderen hun ouders vermoorden!

En maar heel weinig mensen vinden dit echt gênant of schokkend, omdat het op de een of andere manier alledaags is geworden.

Het sociale leven, en daarmee het politieke en openbare leven, van mensen is bijna verstoken van ideologie, integriteit en eerlijkheid – eigenschappen die tot voor kort kenmerkende aspecten van het leven waren.
Eerlijke en ideologisch ingestelde mensen in machts- en besluitvormende posities zijn nu niet toegestaan, omdat het niet past bij degenen die “vissen willen vangen in troebel water”.

De machts- en leiderschapsposities in onze tijd zijn de vele ambitieuze mannen en macht zoekers, zelfs huurlingen (waar een goede winst te behalen valt!), die geen enkel middel, zelfs de meest oneerlijke, minachten om hun doelen te bereiken door hun toevlucht te nemen tot valse slogans en valse beloften, omkoping, en in bepaalde gevallen – de eliminatie door mensen te doden die in de weg staan.
Morele principes in het sociale, politieke en openbare leven, zijn nu in de overgrote meerderheid van de huidige “leiders” onbestaand, ze worden erkend als “verouderd”, “voldoen niet aan de tijdgeest”, en daarom “ongeschikt voor zakelijk succes”, “onpraktisch” en zelfs “schadelijk”.

Zeker, diep nadenken onthult  dat de zo modieuze ‘democratie’ verstoken is van ethische grondslagen, om nog maar te zwijgen van het ‘socialisme’ en ‘communisme’, waarbij alle moraliteit volledig wordt afgewezen en mensen worden gezien als een van de “schadelijke diersoorten”.

‘Openbare liefdadigheid’ is voor velen slechts een manier om hun ijdelheid te bevredigen, aan populariteit te winnen en soms gewoon om zichzelf te voeden met de ‘openbare trog’.

Ook ‘politiek’ is slechts een middel om vooruit te komen, beroemd te worden, om ‘carrière’ voor zichzelf te maken.
“Dienst aan het vaderland”, “het dienstwerk van de goede buur” en “opoffering” – dit alles zijn alleen maar mooie woorden, nodig voor propaganda, maar drukken in feite niets uit.

Hogere posities en openbare ambten worden door velen alleen gezien als gemakkelijke manieren voor materieel gewin.
Er zijn natuurlijk gelukkige uitzonderingen, maar dat zijn er steeds minder.

In het bijzonder onze Russische politiek, die altijd nauw verbonden is geweest met het geloof in God, met de kerk van Christus, met onze oude traditionele Orthodoxie.

Er is niets meer over van traditionele orthodoxie, niet alleen in het thuisland, waar de macht van de goddelozen heerst, maar ook niet in ballingschap, waar de toespraken van de orthodoxie, zelfs als ze nog steeds worden gesproken, slechts enkele mooie woorden zijn, ze binden niemand tot iets!

Sommigen willen het Russische interconfessionele land maken met een volledige scheiding van kerk en staat, en anderen hebben zichzelf overtuigd van de absurditeit dat “de kerk een dienaar van de monarchie moet zijn” en zingen zelfs onze oude hymnen met de woorden ” Koning van de Orthodoxen’, maar ze stellen zich de toekomstige koning voor als een niet-confessioneel wezen voor wie alle bekentenissen van dezelfde waarde zijn, of het nu orthodox, latinisme, protestantisme, jodendom, islam, heidendom of atheïsme is.

Is dit geen echte waanzin?

Zijn het niet eerder de politici die in een explosieve razernij  ons ongelukkige vaderland, in weer een nieuwe ramp willen storten?
Kunnen ze niet beseffen dat als wij Christenen zijn en bovendien Orthodoxe Christenen, en daarom ook in onze politiek de Christelijke-moraal boven alles moet staan?
Zonder zo’n morele politiek zal er alleen een oneerlijk spel zijn dat iemands zelfzuchtige zondige passies bevredigt, niets meer en minder dan dat.
Bekijk eens het artikel in de zogenaamde “vrije Russische pers” van vandaag over politieke kwesties, het is alsof je even in de sfeer van een gekkenhuis duikt: pure waanzin!

Elke moraliteit is mogelijk, leugens en toespelingen verachten de meest verachtelijke laster die schaamteloos als waarheid voordoet.
Het Russische volk wordt gehersenspoeld door deze gruwel, dit spirituele gif, vergiftigt hun ziel en ze beginnen zich meer als gekken te gedragen.
Iemand heeft zichzelf blijkbaar een speciale taak gesteld om dit gif te produceren en de zielen te vergiftigen van ongelukkige Russische mensen die verstrikt zijn geraakt in de netten van de boze!
Het is beangstigend voor de toekomst, want als het verder gaat, is het natuurlijk onomkeerbaar.

Waar kunnen we op wachten, als we, in plaats van ons te laten leiden door de heiligen die het Russische land beschenen, ons laten leiden door de geschriften van zulke openlijke en geheime vijanden van ons heilig geloof en vaderland – Heilig Rusland – die sluw onze oude heiligdommen aanvreten.

Maar het ergste is natuurlijk wat er gebeurt in het religieuze en kerkelijke leven van moderne mensen.
Allereerst zien we een algehele afvalligheid – een natuurlijke terugtrekking van Christus en tegelijkertijd – een kwaadaardige kruistocht tegen het christendom.
Niet alleen in het thuisland, waar ze de “Union of Militant Atheists” oprichten. Een “Anti-Divine Front”.
Helaas gebeurd dit ook overal in de rest van de wereld.

In Rusland, net als in de eerste eeuwen van het christendom, herrijzen de vervolgingen: overvloedige stromen bloed van martelaren vloeiden voor Christus, kloosters en tempels werden vernietigd en ontheiligd, historische relikwieën van alle soorten werden schaamteloos met voeten getreden, geloof in God en Zijn Christus werd met alle middelen uitgeroeid in de harten van de mensen.

Maar we zien in het schijnbaar “vrije” Westen, in feite allemaal hetzelfde – maar niet in zo’n verschrikkelijk uiterlijk, eerder in mildere vormen, zonder de manifestatie, tenminste, van bloedvergieten en fysieke marteling en lijden.
Het is echter dezelfde boosaardigheid jegens Christus, onverzettelijkheid en vervolging van allen die Hem onbevreesd trouw blijven, alle oprechte gelovigen en degenen die naar het geloof van de mensen willen leven.

Voor nu is er geen dergelijke plek op aarde.
In het beste geval worden christenen getolereerd en krijgen ze alleen de optie van een bestaan van extreme onderdrukking, ontberingen, beperkingen, een kwellend bestaan, met allerlei soorten ontberingen en beperkingen.

In plaats daarvan bloeit de openlijke en geheime aanbidding van Satan in volle bloei, zelfs voordat deze officiële erkenning heeft gekregen, steunen de politici de tempels van Satan en Satans dienaren, vaak in openlijke aanbidding van Satan, en ze promoten het zelfs via de pers en de hele wereld, door middel van moderne technologie.
Er is een intensieve voorbereiding voor de eenwording van alle religies en alle naties en wereldregeringen, natuurlijk met het doel van dit alles [wereldvereniging] globalisering stevent af op de vijand van Christus – de Antichrist – waarover veel voorspellingen zijn gedaan ons door de oude kerkvaders.
Alle moderne wereldpolitiek leidt juist tot de antichrist; het wordt niet opgemerkt door de geestelijk verblinde, en het wordt ontkend door degenen die zelf betrokken zijn bij dit werk, bewust of onbewust, ze leven van dag tot dag, en knijpen een oogje dicht voor de gevolgen van hun deelname aan Satans toedoen.
Het ergste van alles is natuurlijk dat de kerk en het leven van moderne ‘christenen’ niet ver achter deze algemene epidemie van waanzin staan – de stormloop op de antichrist; de waanzin gaat schuil achter allerlei misleidende pseudo-christelijke leuzen.

Hier zien we vaak het afschuwelijke beeld, dat niets te maken heeft met het ware christendom, niets te maken heeft met de dienende God en Christus’ Kerk.
Een bedrieglijke schijn – zonder inhoud.

En hier in de eerste plaats – ligt persoonlijk gewin, hebzucht, ambitie, begeerte naar macht en ijdelheid – die God op geen enkele manier behaagt, maar veeleer hun eigen zondige hartstochten vertegenwoordigen, onder de hypocriete vermomming van religiositeit.
We zullen niet eens spreken over een dergelijk fenomeen, ongekend in de geschiedenis, militant atheïsme, als het ambt van de kerk, in de persoon van haar hogere hiërarchieën, dat in wezen niets anders is dan een soort waanzinnige zelfvernietiging.
We zullen niet stilstaan bij alle redelijk bekende feiten die erop wijzen dat veel bisschoppen die tot geheime anti christelijke organisaties behoren, gericht zijn op het doel het christendom te vernietigen en de vroege troonsbestijging van de vijand van de hele mensheid en de vijand van Christus tot stand te brengen – de Antichrist.
We missen, bij dit alles ook nog het meest noodzakelijke – een stevige positie in het ware christelijke geloof en belijdenis, zo belangrijk vooral in deze dagen van de groeiende afvalligheid van God.

Er is geen oprechtheid, geen eerlijkheid, geen strikte ideologie en principes, er is niemand klaar voor zelfopoffering, en in plaats van dit alles – alleen het zoeken naar carrières met toenemende persoonlijke materiële voordelen, sluwheid, jezuïtisme, hypocrisie – alles met de het enige doel om zoveel mogelijk allerlei wereldse goederen, rijkdom en tevredenheid hier op aarde te verkrijgen, met volledige minachting voor het hiernamaals, de vergelding en het eeuwige leven dat ons allemaal wacht.
Hier is hoe het grimmige beeld van de moderne spirituele crisis in de kerk wordt getekend door een van de kandelaars van onze Russische kerk aan het einde van de 19e eeuw, die al in die tijd de reeds begonnen toename van de verarming van het echte spirituele leven in de boezems van onze orthodoxe kerk zelf:
“In de hogere herders van de kerk blijft er een zwak, donker, misverstand over de letter, dat het geestelijk leven in de christelijke gemeenschap doodt, dat het christendom vernietigt, wat een daad is, en geen brief. Het is moeilijk te zien aan wie de schapen van Christus zijn toevertrouwd, die voor hun leiding en redding zorgt! … “
  St Ignatius Brianchaninov

Als het toen zo was, hoeveel keer erger is het dan nu!
Inderdaad! Weinig mensen denken aan of geven om het spirituele leven.

Het komt allemaal neer op de uiterlijke inrichting, min of meer fatsoenlijk en gepast, en vaak ontbreekt zelfs dit vanwege het complete gebrek aan principes en idealen – gekoppeld aan de open dienstbaarheid aan de eigen passies, die zich voor iedereen zichtbaar en gezien worden door degenen die hun onschuld nog niet verloren hebben.

Dit kan erg pijnlijk zijn voor degenen die de gevoeligheid van hun geweten nog steeds niet hebben verloren.
Het is niet verwonderlijk dat velen in onze tijd, die in wezen geen geestelijke leiding hebben en alleen verleidingen en slechte voorbeelden zien, van de kerk afvallen en zelfs hun geloof in God verliezen.

En is dit niet allemaal echte waanzin?

Probeer hier eens  openlijk met je medemens over te praten, over deze oude profetie.

       “Je bent gek, want je bent niet zoals wij!”
Dit is in wat voor een verschrikkelijke tijd we leven!

De wereld is inderdaad gek, en ze merken het niet eens.

Het enige wat we in zo’n situatie kunnen doen, is met heel ons hart tot God bidden om ons onwankelbaar ons eigen geloof te bewaren en het geloof van de mensen die ons na staan te bewaren en ons geduld te schenken te midden van deze toch al bijna universele epidemie van waanzin, soms tot gewelddadige waanzin reikend, onszelf herinnerend aan de betekenisvolle oproep die sinds onheuglijke tijden tot ons is gekomen: “Red jezelf, om je ziel te redden!”

“Moge je [terwijl] gered worden, je ziel laten redden!” –

       St Ignatius Bryanchaninov komt naar buiten met deze woorden

       /uitleg van de woorden van de Heilige Geest aan het handjevol overgebleven gelovigen…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.