On the Apodosis (Leavetaking) of Pascha

Sermon given on the leavetaking of Pascha (May 10/23 1928) by Archbishop Simon (Vinogradov, +1933)of … Continue reading On the Apodosis (Leavetaking) of Pascha